Školní řád

Směrnice č. 1/2020

Ředitelka Mateřské školy Lužice, 97, příspěvkové organizace, v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“ nebo ŠZ) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek v MŠ Lužice.

Čl. I

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

1.     Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 ŠZ a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními ŠZ a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

2.     Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) a také jejich zákonní zástupci mají právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a možnost vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání
 • na informace a poradenskou pomoc školy, na zprostředkování činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. (v rozsahu stanoveném ve školském zákoně),
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3.     Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 • zajistit, aby dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku plnilo povinné předškolní vzdělávání a řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez nevhodných výstředností,
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (viz Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ včetně Poučení dětí)
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (viz příloha č. 1 Formulář – omluvný list)
 • oznamovat mateřské škole údaje a změny těchto údajů pro vedení školní matriky a které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (adresa, telefon aj.)

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

Čl. II

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

1.     Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

2.     Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy převlečou dítě v šatně a předají jej učitelce ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. Za děti, které rodiče nepředají přímo učitelce, nenese odpovědnost ani učitelka ani mateřská škola. Přesné informace viz čl. IV.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od paní učitelky přímo ve třídě (případně v letních měsících na zahradě mateřské školy) a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Přesné informace viz čl. IV.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

3.     Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání specifikovaných podle konkrétních podmínek v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u pedagogických pracovnic o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy na začátku školního roku svolá třídní schůzku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s učitelkou mateřské školy individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy nebo učitelky mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

4.     Informování zákonných zástupců dětí o mimořádné školní a mimoškolní  akci

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnce v šatně, na webu školy či prostřednictvím osobního sdělení učitelkami.
 • V případě, že součástí akcí uvedených v předchozím bodě, bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, lze zajistit po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky, ovšem pouze s ohledem na provozní podmínky školy.

5.     Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď osobně nebo telefonicky.
 • V případě, že dítě onemocní, nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané odhadované doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. Po ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz může v oprávněných případech mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte potvrzením od ošetřujícího lékaře.
 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 • Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání.

6.     Způsob omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte předem, nebo nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Podmínkou pro uvolňování dítěte je záznam v omluvném listu (formulář viz příloha č. 1), kde se uvede předem známá absence s časovým rozsahem, nebo nenadálá absence s věcným odůvodněním. Zákonní zástupci mohou využít i způsob omlouvání uvedený výše a poté doplnit do omluvného listu.
 • Vyjádření k uvolnění dítěte je v kompetenci ředitelky školy (podpis v omluvném listu) po dohodě se zákonnými zástupci dítěte.
 • Neomluvená absence bude řešena nejprve domluvou a poté písemným upozorněním s uvedením případných důsledků.

7.     Stanovení  podmínek  pro úhradu plateb v mateřské škole

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • úplata stanovená každoroční směrnicí Pokynem ke stanovení úplaty je za kalendářní měsíc splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce,
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti v kanceláři ředitelky školy či bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy s přiděleným variabilním symbolem. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zařízení nebo den úhrady v hotovosti.  

Úhrada za školní stravování 

 • Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí stejnými podmínkami jako v předchozím odstavci o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Cena je stanovena Vnitřním řádem školní jídelny.

8.     Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Čl. III

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

1.     Zápis a přijímání dětí

Přijímací řízení

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu. Zápis a přijetí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka. Po dohodě se zřizovatelem stanoví termín, kritéria přijetí a místo zápisu do MŠ, a to v termínu od 2. do 16. května a zveřejní je způsobem obvyklým (webové stránky, informační nástěnka, obecní vývěska). Přijímat lze i v průběhu školního roku dle kapacity školy, daných kritérií a individuálních potřeb rodičů; na uvolněná místa se nevyhlašuje samostatný zápis. Je třeba, aby děti splňovaly podmínky pro přijetí (zejména očkování dle očkovacího kalendáře a hygienické podmínky u dětí mladších tří let). Před nástupem dítěte rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ, evidenční list potvrzený dětským lékařem včetně řádně vyplněných údajů o očkování dítěte a údajů potřebných do školní matriky. Rodiče obdrží do 30 dnů od podání žádosti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Informace o dětech jsou využívány pouze pro potřebu školy, pro oprávněné orgány státní správy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zákonní zástupci u přijímacího řízení (u zápisu k předškolnímu vzdělávání) předloží doklad k ověření totožnosti a rodný list dítěte. O přijetí dítěte jsou rodiče vyrozuměni ve správním řízení; nerozhoduje datum ani pořadí podaných žádostí.

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které dosáhly k 31. 8. pěti let je předškolní vzdělávání povinné od začátku nejbližšího školního roku.

Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v délce 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby je stanoven na 8. hodinu a končí ve 12,00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin; jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy v souladu s organizací školního roku dle MŠMT.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání (viz příloha č.2)

 • Individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

Vzdělávání dětí mladších tří let (není zákonný nárok)

Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou upraveny ve vyhlášce o předškolním vzdělávání tak, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti (nejvýše o 6).

Ředitelka školy s přihlédnutím na organizační a personální možnosti rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání dětí mladších 3 let.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením je povinné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě ošetřujícího pediatra.

Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti (nejvýše o 5); a to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.

Ředitelka odpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory (PLPP), vyhodnocení účinnosti podpory, případně doporučení služby školských poradenských zařízení a komunikuje s rodiči.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Zákonný zástupce dítěte zažádá o diagnostiku a školské poradenské zařízení vydá doporučení podpůrných opatření; na základě doporučené intervence probíhá úzká spolupráce rodiny, školy a ŠPZ.

Distanční vzdělávání

Pokud ze zákona stanoveným způsobem (úprava zákona platná od 1.9.2020) nebude možná osobní přítomnost většiny předškolních dětí (v případě opatření obecné povahy), je škola povinna poskytnout dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem dané školy.

Účast na distanční výuce je pro předškolní děti v mateřských školách povinná. Mateřská škola bude muset spustit distanční výuku tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Podmínkou reálného fungování distanční výuky je dostatečné technické vybavení a nezbytnost informační dostupnosti (webové stránky MŠ) a koordinovaný přístup.

2.     Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v čl. II., bodě 5 tohoto školního řádu.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce

V případě, že zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v čl. II., bodě 8 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za školní stravování uvedené v čl. II., bodě 7 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě povinného předškolního vzdělávání.

3.    Odklad školní docházky

Odklad školní docházky (dále OŠD) jsou zákonní zástupci dítěte povinni oznámit a doložit rozhodnutím o odkladu docházky vydaným ředitelem spádové základní školy, nebo školy, kam se dítě bylo zapsat.

Doklad o OŠD předají ředitelce MŠ nejpozději do konce dubna příslušného školního roku. Později nemusí být přihlédnuto k rezervování místa pro následující školní rok.

Děti s OŠD se vzdělávají bezúplatně.

Čl. IV

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

1.     Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 15:45 hodin.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz tohoto školního řádu omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude přerušen a mateřská škola bude uzavřena v době hlavních školních prázdnin a to zpravidla na dobu 5 týdnů.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v předchozím odstavci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné heterogenní třídě, kam lze zařadit děti různých věkových kategorií.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

2.     Režimové požadavky viz Provozní řád a Školní vzdělávací program

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Čl. V

Organizace školního stravování

1.     Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Vlastní školní stravování v mateřské škole zabezpečuje jedna kuchařka, při přípravě vlastních jídel postupuje podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy, dále viz Provozní řád školního stravování a Provozní řád školy.

 •  Jídla jsou roznášena do třídy mateřské školy.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole dostávají formou tzv. „pitného režimu“.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.     Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole.

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti kuchařce.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na  který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze v souladu s hygienickými podmínkami.

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

1.     Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole se řídí § 29 ŠZ a vnitřními směrnicemi a předpisy (Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ, Poučení dětí o bezpečném chování v mateřské škole, Provozní řád).
 • Vykazuje-li dítě známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem, infekční rýma, zánět spojivek), má škola povinnost oddělit dítě od ostatních a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby – z kapacitních personálních a provozních důvodů je vždy přivolán zákonný zástupce. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce, nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění lze v odůvodněných případech požádat zákonného zástupce dítěte o písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 

2.     Podávání medikace a jiná lékařská péče

Bez souhlasného stanoviska ředitelky školy na žádost zákonných zástupců dětí o poskytnutí zdravotní péče (případná žádost musí obsahovat vyjádření lékaře; viz příloha č. 3) nebude podávána žádná medikace, ani poskytováno jiné zajištění zdravotních výkonů pro dané dítě.

3.     Zásady předcházení úrazům

 • Všichni zaměstnanci i zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit podmínky pro bezpečnost dětí a jejich vzdělávání.
 • Všichni zaměstnanci okamžitě poskytnou první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte a vyhotovit zápis do knihy úrazů.
 • Lékárnička první pomoci a přehled důležitých telefonních čísel je umístěna v chodbě hospodářské části budovy (vedle kotelny).
 • Kniha úrazů je uložena v ředitelně školy, zodpovídá za ni ředitelka. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazů provádí osoba zodpovědná za dozor dětí (pedagožky) – dle vyhlášky č.57/2010 Sb.

4.     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Do mateřské školy je zakázáno vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (zbraně, omamné látky, alkohol) a věcí, které přímo nesouvisejí se vzděláváním (cennosti, domácí zvířata, jízdní kola apod.); ve vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

5. Podezření na výskyt nákazy covid-19 v MŠ – škola sama KHS nekontaktuje

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě v doprovodu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy.
 • Příznaky se vyskytnou či jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky dítěti i zaměstnanci školy, který dohlíží na dítě a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. MŠ nedisponuje samostatnou místností k izolaci nemocného, a proto do příchodu zákonného zástupce čeká ve vstupním prostoru MŠ s využitím toalety a umyvadla pro zaměstnance, které se poté řádně dezinfikuje.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti se za normální tělesnou teplotu obecně považuje hodnota do 37 ºC.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost; u zaměstnanců lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

6. Výskyt nákazy covid-19 v MŠ

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních s přihlédnutím:

 • k délce rizikového kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením
 • k velikosti školy, členění objektu, počtu dětí ve třídě, způsobu stravování, dopravy
 • především k místní epidemiologické situaci

V případě, že se ředitel/ka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS, protiepidemický odbor nebo odbor hygieny dětí a mladistvých.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, o čemž rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí:

 • zákonné zástupce dětí
 • svého zřizovatele

Škola, dle § 184a školského zákona – zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách, poskytuje vzdělávání distančním způsobem pokud je v důsledku krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny (více než poloviny) dětí třídy.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy/celé MŠ a s ohledem na jejich individuální podmínky pro distanční vzdělávání. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat dětem vzdělávání distančním způsobem; probíhá na základě jejich dobrovolnosti a individuálních podmínkách.

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.) – v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda).

Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.

Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

Čl. VII

Zacházení s majetkem mateřské školy

1.     Poučení o odpovědnosti za škodu

 • Podle směrnice k ochraně a zabezpečení majetku je každý pracovník školy, zákonný zástupce dítěte i dítě povinno chránit majetek školy před poškozením, ničením, zneužitím. Je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku, ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu.
 • vstup do objektu je povolen cizím osobám jen s vědomím ředitelky školy  

2.     Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
 • Děti a jejich zákonní zástupci odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.

3.     Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte učitelce mateřské školy, pro převzetí dítěte od pedagožky a po dobu jednání s pedagogickými či provozními zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání, popřípadě stravování dítěte.
 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

1.     Účinnost a platnost školního řádu

 • Tento školní řád nahrazuje školní řád ze dne 28.8.2017 a nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2020.
 • Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

2.     Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
 • O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí ústní formou na úvodní třídní schůzce (zpravidla v měsíci září) a zveřejní výtisk na viditelném místě v šatně.

V Lužici dne 31. srpna 2020

Spisový znak 2.1; skartační lhůta S 5

Mgr. Iva Havejová