Školné

Úplata za vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci na aktuální měsíc (tzn., že na měsíc září bude platba provedena nejpozději do 15. října). Podrobné informace najdete ve Školním řádu a Pokynu ředitelky školy ke stanovení aktuální výše úplaty.
Výše úplaty (školného) se pohybuje dle aktuálních nákladů školy za uplynulý kalendářní rok.

Děti s celodenní docházkou

420,- KčDítě (zákonný zástupce) platí měsíčně bez ohledu na počet odchozených dní.

Děti - Předškoláci

0,- KčDěti v posledním ročníku mateřské školy úplatu ze zákona neplatí.

Prázdninový režim

210,-KčV červenci a srpnu je cena zpravidla upravena na polovinu sazby.

Způsob plateb

Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. Úplatu i stravné za předškolní vzdělávání lze hradit dvojím způsobem; buď hotově v ředitelně školy, nebo bezhotovostní převodem z účtu na účet školy (oznamte ředitelce školy) – bude Vám přidělen variabilní symbol, který bude stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
V případě uzavření MŠ z technických důvodů na základě rozhodnutí zřizovatele či ředitelky školy nebo např. Krajské hygienické stanice z důvodu epidemie, bude úměrně tomu krácena úplata.