Granty MŠMT a EU

Aktuální projekt

Název: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: výzva č. 02_20_080 pro šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony III – MŠ Lužice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021794

Realizace projektu: 1.10.2021 – 31.10.2022

Výše dotace: 234 060,-Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Zaměření projektu Šablony III - MŠ Lužice

img-fluid

Historie dotačních titulů

Název: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: výzva č. 02_18_063 pro šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony II – MŠ Lužice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015909

Realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

Výše dotace: 360 060,-Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Projekt s názvem „Vize a rozvoj Školky pro šikulky“ s realizací od 1.9.2017 do 31.8.2019 byl zaměřený zejména na oblasti: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ).

Výše dotace: 204 740,-Kč

Realizace projektu MŠMT s názvem „Mít ohebný jazýček, umět moře slovíček“ pomohla zkvalitnit předškolní vzdělávání v oblasti prevence vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží, získat pedagogickým pracovnicím odbornou způsobilost pro práci logopedického asistenta a ve spolupráci s logopedem zapojit do logopedické prevence rodiče dětí. Smyslem projektu bylo posílit úroveň logopedické péče, která úzce souvisí s úspěšností dětí v dalších stupních vzdělávání.

Projekt s názvem „Do školky bez obav“ byl zaměřený na zajištění zabezpečovacího monitorovacího systému a přístupových vchodů.