Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky pro školní rok 2022/2023

V Lužici, 3.6.2022,
Mgr. Iva Havejová

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí , kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prvním dnem lhůty je den následující po zveřejnění rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Lužice, 97 a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy.

Mateřská škola Lužice, 97 přijala děti evidované pod těmito čísly:
  • MŠ/1/2022
  • MŠ/3/2022
  • MŠ/4/2022
  • MŠ/5/2022
  • MŠ/6/2022
  • MŠ/7/2022