Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy

Jak postupovat a co si připravit

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se bude konat dne 11.5.2022 v čase od 9,30 do 15,30 hodin.


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaslat:

 1. poštou
 2. elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý email)
 3. do datové schránky školy
 4. osobně

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte lze, můžete si termín předem telefonicky zarezervovat (476 110 105 nebo 725 471 082). Děti s sebou brát můžete, ale nemusíte. Formulář žádosti viz příloha níže.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst.2 školského zákona, kterými jsou:

 1. jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 2. datum narození
 3. místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
 4. označení správního orgánu, jemuž je žádost doručena (Mateřská škola Lužice, 97, příspěvková organizace, 435 24 Lužice)
 5. podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň třeba zjistit:

 1. jméno a příjmení tohoto zástupce
 2. místo jeho trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 3. zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

K žádosti je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví nutné potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte včetně řádného očkování dle platného očkovacího kalendáře (viz 2. strana evidenčního listu).

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Kapacita volných míst: 8

Pro uchazeče

S účinností od vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/2023 určila ředitelka školy kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy Lužice, 97, příspěvkové organizace, se sídlem Lužice 97, 435 24, jejíž zřizovatelem je Obec Lužice, přednostně umísťovány děti k pravidelné celodenní docházce.

Kritéria pro přijetí:
 • děti před zahájením povinné školní docházky (k 31.8.2022 dovrší 5 let)
 • děti od 3 let, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obcích Lužice a Svinčice (spádová MŠ)
 • ostatní (dle volné kapacity)
Důležité doklady

Aby dítě mohlo být zařazeno do správního řízení, musí splnit předepsané požadavky (viz kritéria) a předložit předepsané doklady.
Výsledky správního řízení budou do 30ti dnů zveřejněny na webových stránkách pod evidenčním číslem uchazeče, které mu bude při zápisu přiděleno.

S sebou doneste k ověření:
 • Vyplněná žádost
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce