slidescloudsbutterfliessunparallaxslide
Vítá Vás

ŠKOLKA ŠIKULKA

Nabízíme kvalitní předškolní vzdělávání v milém, příjemném a podnětném prostředí.

Aktuality
Základní informace

Mateřská škola funguje od roku 1981 a prošla řadou rekonstrukcí. Zřizovatelem je obec Lužice. Od 1.1.2003 je příspěvková organizace.

flip
Kapacita školy

Jsme jednotřídní mateřská škola s heterogenní (věkově smíšenou) třídou, což nabízí dětem vzájemné soužití a porozumění, kdy mladší děti se učí od starších a naopak starší pomáhají těm mladším. Přijímáme zpravidla do počtu 24 dětí.

Podpora nadání

Jsme zapojeni do Sítě podpory nadání, abychom měli možnost čerpat zkušenosti ostatních škol prostřednictvím sdílení praxe.

flip
Silné stránky dětí

Podporujeme akcelerovaný vývoj dítěte v určité oblasti a konzultujeme ho zejména s rodiči. Pro vzdělávání dětí nadaných platí v plné míře zásada co nejvíce využívat potenciál každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a vytvářet co nejvhodnější vzdělávací prostředí.

Logopedie

Učitelky uplatňují dovednosti a zkušenosti řečových preventistek k průpravě správné výslovnosti dětí, aby do ZŠ odcházely bez vady řeči.

flip
Jazykové chvilky

Běžná náplň práce učitelky je každodenní jazyková průprava, kam patří práce s dechem, intonací i artikulací mluvidel. Speciální terapii provádíme na základě doporučení odborníka.

O nás

Jak to chodí v naší mateřské škole

Naše poslání

Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání, jehož cílem je děti všestranně rozvíjet, naučit je se učit a umožnit jim prožít aktivní a šťastné dětství. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou i ostatními bez vad řeči a se širokou slovní zásobou, projevovat vlastní úsudek a názor a vnímat své okolí. Vytváříme rodičům a dětem klidné, příjemné a bezpečné prostředí, kde budou prožívat pocity radosti, harmonie a pozitivního naladění.

V mateřské škole máme vlastní školní jídelnu, rozlehlou školní zahradu, která umožňuje dětem trávit co nejvíce času venku. V okolí školy se nachází travnaté fotbalové hřiště, obecní dětské hřiště, kostel, louky, pastviny, lesy a rybníky, přírodní cesty bez dopravní frekvence. To vše využíváme ke každodenním aktivitám.

Podporujeme environmentální výchovu a ochranu životního prostředí (máme patronát nad studánkou Štěpka ve Štěpánově za Hrobčicemi, třídíme odpad).

Nabízíme dětem pestrý program výletů a dalších školních akcí pro děti a jejich rodiče.

img-fluid

Reference rodičů

whale

Naše přednosti

BENEFITY PRO VAŠE DĚTI

MŠ rodinného typu

Fungující úzká spolupráce mateřské školy s rodinou.

Kvalita vzdělávání

Učitelky jsou erudované pedagožky s vysokým nasazením.

Chráněná krajina

Poznáváme a chráníme přírodu ve všech tematických oblastech.

Vlastní jídelna

Plnohodnotná, pestrá a vyvážená skladba jídelníčku včetně zdravé racionální stravy.

Program školy

Denní činnosti

img-fluid

Cíle a priority

Podněcovat děti k vlastní aktivitě, kooperaci a experimentování. Umožnit jim pracovat svým tempem, účastnit se či neúčastnit individuálních, skupinových nebo kolektivních činností, které mohou také samy organizovat. Spontánní hry i didakticky cílené činnosti řízené pedagogem nabízet ve vyváženém poměru, zejména formou prožitkového učení se zřetelem na věkové odlišnosti, individuální potřeby a zájmy dětí.

 • Ať činnost dělají děti samostatně.
 • Ať je činnost založená na spolupráci dětí.
 • Ať si činnosti samy děti volí a uklízí pomůcky.
 • Ať činnost dětem umožňuje volit vlastní postup.

Školní vzdělávací program

Název pro školní roky 2019 – 2022:

„Můj barevný dětský svět“

Stanovené rámcové cíle a níže uvedené základní klíčové kompetence dané zákonem u dětí dosahujeme prostřednictvím vlastního školního vzdělávacího programu, kde ve všech vzdělávacích oblastech zohledňujeme naše konkrétní podmínky. Mezi oblasti vzdělávání patří: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět.

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské
img-fluid
img-fluid
img-fluid

Péče o nejmladší děti

Máme vhodné podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami pro postupné odloučení od rodičů a  prodlužování doby pobytu v mateřské škole.

 • Možnost průběžného a dostatečného odpočinku.
 • Dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách.
 • Dostatek emoční podpory, pocit bezpečí, laskavý a důsledný přístup a více individuální péče.

Denní režim

Režim dne reaguje na potřeby dětí, ale i rodičů. Veškerou činnost provádíme pouze s ohledem na maximální bezpečnost dětí a dodržování hygienických podmínek školy. V průběhu dne zajišťujeme dostatečný pitný režim. Pozornost věnujeme adaptaci nově nastupujících dětí a respektujeme jejich přirozené potřeby.

 • 6,30 - 9,00 scházení, spontánní či námětové hry, individuální práce, pohybové aktivity
 • 9,00 - 9,15 dopolední přesnídávka
 • 9,15 - 10,00 řízené činnosti, komunitní kruh, pokračování předchozí práce
 • 9,55 - 12,30 - pobyt venku, oběd, příprava na odpočinek
 • 12,30 - 14,15 odpočinek
 • 14,15 - 15,45 svačina, aktivity, rozcházení dětí
img-fluid
img-fluid

Aktivity

Denně zařazujeme povídání, zpívání, různé výtvarné techniky, cvičení, hraní a učení. Obsah, formy a metody práce přizpůsobujeme věku a individuálním potřebám dítěte. Důležité je:

 • Sounáležitost s přírodou a prostředím, kde děti žijí
 • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
 • Fungující spolupráce s rodinou
 • Přirozený vývoj intelektu a duševní rovnováhy dítěte
img-fluid

Něco navíc

Důležité je, abychom ve spolupráci s rodinou reagovali na jejich přání a potřeby, a proto lze podle zájmu a počtu zájemců nabízet i další nadstandardní péči.

 • Jóga pro děti
 • Dětský aerobik
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Hra na zobcovou flétnu pro předškoláky
 • Výuka angličtiny hravou formou
 • Podpora talentu
0

Roky provozu

0

Děti

0

Rodiče

Personální obsazení

SEZNAMTE SE

Školní tým

Každá z pracovnic má své místo v týmu, základem dobré práce je týmová spolupráce včetně posilování příznivého a optimálního klimatu školy. Vytváříme prostředí vzájemné důvěry a tolerance, diskutujeme a respektujeme se navzájem. Pedagogickou práci společně plánujeme, analyzujeme, diagnostikujeme a zpracováváme výstupy. Stále prohlubujeme své znalosti dalším vzděláváním.

 • Prověřený a zkušený tým
 • Profesionální chování a jednání
 • Vzájemná pomoc
img-fluid

Nejnovější příspěvky

AKTUALITY

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy probíhá v první polovině května. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou součástí každoročního přijímacího řízení. Přednost mají děti před zahájením povinné školní docházky (k 31.8. daného roku dovrší věku 5 let) a děti od tří let, jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve spádové oblasti obce Lužice.

Informace k zápisu

Kontakty

JSME TU PRO VÁS

E-mail

info@skolkaluzice.cz

Adresa

Lužice 97, 435 24 Lužice u Mostu

Telefon

+420 476 110 105 / +420 725 471 082