Základní informace o ochraně osobních údajů

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Účinnost tohoto nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 je od 25. 5. 2018.

Cílem je hájit práva dítěte a jeho zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • – na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dítěte třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro dítě).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha, záznamy z pedagogických rad,
 • přihláška k zájmovému vzdělávání, ke školnímu stravování,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jedníní OSPOD, přestupkové komise
 • podklady dítěte pro vyšetření v PPP, SPC
 • hlášení přestupků, neomluvené absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte

2.3 Osobní údaje zpracovávané za základě informovaného souhlasu

 • seznamy dětí na školních a mimoškolních akcích
 • seznamy dětí na soutěžích
 • čísla účtu (vratky, přeplatky)
 • údaje o pojišťovně
 • jména osob, které budou odvádět dítě z MŠ
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace školy, informace o úspěších dětí, diplomy, výsledkové listiny
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí v prostorách školy, na výstavách a přehlídkách, prezentace úspěchů dětí v prostorách školy, na webových stránkách školy, v médiích

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelky předají zákonným zástupcům dětí informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých údajů.

4. Práva dítěte a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí bez rodných čísel)
 • již nepotřebné údaje skartovat
 • zachovávání mlčenlivosti o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Název:MAS Naděje o.p.s.
Sídlo:Lišnice čp. 42, 434 01 Most  
IČ:22801073  
Zodpovědná osoba:Mgr. Jan Vohnout, tel. (+420) 608 313 132 jan.vohnout@masnadeje.cz  
Bc. Petr Pillár, tel. (+420) 725 061 014 petr.pillar@masnadeje.cz