Všeobecně ke koronaviru

Všeobecně ke koronaviru

OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE COVID – 19 (KORONAVIRUS)

A/ Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s onemocněním covid-19 (koronavirus).
 1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – škola je dostatečně zásobena čisticími a dezinfekčními prostředky včetně přípravků s virucidní aktivitou a dodržuje doporučenou účinnou koncentraci a čas působení dle etikety.
 2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory, ústenka, šátek, šál, ale i jiné prostředky, které brání šíření kapének) – škola má přiměřený počet roušek pro děti i zaměstnance s podezřením na výskyt covid-19 a záložní roušky pro případ povinného zavedení jejich nošení ((při zapomenutí nebo znehodnocení roušky).
 3. Řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
 4. Skupinová izolace, eventuálně sociální distance – škola má k dispozici bezkontaktní teploměr pro měření teploty v případě podezření na infekční onemocnění.
 5. Opakovaná edukace.

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je riziko tím vyšší, čím vyšší je počet dětí, lidí, zaměstnanců, kteří se setkávají a také jaká je doba této interakce.

B/ Konkrétní hygienická pravidla a standard úklidu (zodpovídá uklízečka)
 1. U vstupu do školy je k dispozici bezdotykový dezinfekční prostředek.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý zaměstnanec i dítě důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 3. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou buď jednorázovými nebo textilními ručníky (pro MŠ přípustné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).
 4. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání čerstvým vzduchem celé školy včetně šatních prostor před příchodem i odchodem dětí.
 5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně s důrazem na dezinfekci povrchů a předmětů jako jsou kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u dávkovačů, počítačové klávesnice a myši)
 6. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 7. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro (případně s dezinfekčním prostředkem); koberce se vysávají.
 8. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60ºC. Použité prádlo odložené ve vyčleněném prostoru bude neprodleně vypráno. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
C/ Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence:
 1. Škola – zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, nebo zbytečně početné skupiny osob.
 2. Místně příslušná KHS – nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky (např. ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.)
 3. V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa/sídla školy. Kontakt na KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Most je 477 755 410 nebo lze užít kontaktní adresu: bechyne@khsusti.cz
 4. Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
D/ Obecné informace a doporučení pro školy
 1. Od dětí se před prvním vstupem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy je omezen pouze na předání dětí v šatně s nasazenou rouškou.
 3. Cizí osoby mohou pouze zvonit na zaměstnance školy u hospodářské části a sdělit důvod návštěvy venku s nasazením roušky.
 4. Případná závazná plošná omezení mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. SEMAFORU v souladu s opatřeními místně příslušné KHS, případně Ministerstva zdravotnictví na celostátní úrovni.
 5. MŠ zajistí aktualizaci kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí – provedou učitelka a ředitelka.
 6. Škola vytvoří systém sdílení informací – nástěnka ve sborovně a u vstupu do MŠ, webové stránky nebo hromadná SMS.
 7. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy MŠ.
 8. Škola zváží nutnost konání aktivit, které nejsou sice obecně zakázány, ale pokud pro plnění ŠVP nejsou nezbytné, doporučuje se je odložit. Pokud v prostorách školy proběhne aktivita/vystoupení jiných subjektů, je třeba minimalizovat vzájemné kontakty a zajistit důsledné provětrání, úklid a dezinfekci všech prostor.
 9. Úplata za vzdělávání se HRADÍ v případě nařízení karantény jednotlivci a škola není uzavřena – jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 10. Školní stravování se poskytuje za podmínek přísné hygieny a pravidel úklidu stanovených výše v textu. Důraz se klade na mytí (případně dezinfekci) rukou dětí i zaměstnanců před odebráním stravy a není umožněn samoobslužný výdej ani odebírání příborů ze zásobníku. Je důležité mýt nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC); Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85ºC.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 v MŠ škola sama KHS nekontaktuje.

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě v doprovodu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy.
 2. Příznaky se vyskytnou či jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky dítěti i zaměstnanci školy, který dohlíží na dítě a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. MŠ nedisponuje samostatnou místností k izolaci nemocného, a proto do příchodu zákonného zástupce čeká ve vstupním prostoru MŠ s využitím toalety a umyvadla pro zaměstnance, které se poté řádně dezinfikuje.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti se za normální tělesnou teplotu obecně považuje hodnota do 37 ºC.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost; u zaměstnanců lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ NÁKAZY COVID – 19

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních s přihlédnutím:
 • k délce rizikového kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením
 • k velikosti školy, členění objektu, počtu dětí ve třídě, způsobu stravování, dopravy
 • především k místní epidemiologické situaci
 • V případě, že se ředitel/ka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS, protiepidemický odbor nebo odbor hygieny dětí a mladistvých.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, o čemž rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí:
 1. zákonné zástupce dětí
 2. svého zřizovatele
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pokud je v důsledku krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí třídy.
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy/celé MŠ a s ohledem na jejich individuální podmínky pro distanční vzdělávání. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat dětem vzdělávání distančním způsobem; probíhá na základě jejich dobrovolnosti a individuálních podmínkách.
 • Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.) – v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda).
 • Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
 • Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
 • Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *